Peder Jensen Kragelund, 16021681 (aged 78 years)

Birth of a daughterKaren Pedersdatter Kragelund

Description
Kragelund (Kragelund), Peder Jensen, 1602--81, Biskop, er født 21. Dec. 1602 i Bergen, hvor Faderen, Jens K., var Kjøbmand. 1623 blev han Student fra Bergens Skole. 1628 blev han Sognepræst paa Dragsholm, hvor Christian IV og Frederik III undertiden hørte hans Prædiken og yndede ham paa Grund af han "livlige og redelige Væsen". Han tog 1635 Magistergraden, blev 1650 Biskop i Ribe og 1653 Dr. theol. Krigsaarene 1657-60 lagde et tungt Tryk paa ham. Ribe By blev besat først af Svenskerne og senere af Brandenborgerne og Polakker, og begge Gange maatte den udrede en betydelig Brandskat. K. maatte gjøre store Udlæg, paa samme Tid som han mistede største Delen af sine Indtægter, der bestode af Tiender, som ikke bleve indbetalte, saa længe Krigen stod paa. 1659, da Ribe ver overfyldt af Flygtninger, der søgte ind fra Landet, begyndte en pestlignende Sygdom pludselig at udbrede sig i Byen og naaede ogsaa til Bispegaarden. Iblandt de døde nævnes K.s Søn Mag. Knud K., Præst i Vejle, der havde søgt Tilflugt hos Faderen. 1660 mødte K. paa Rigsdagen i Kjøbenhavn, hvor han skal have arbejdet ihærdigt for Arveregeringens Indførelse. 1661 fik han ligesom Landets øvrige Bisper Befaling til af afgive Erklæringen om de Forbedringer, der burde foretages i Kirkeordinansen og de andre Kirkelove i Anledning af Regeringsforandringen. Den religiøse Ufordrageligheds Aand, der rørte sig hos hans Samtid, fremtræder i en meget skarp Form i hans Erklæring. Enhver, der afviger fra den augsburgske Bekjendelse, vil han have udvist af Landet. K. var en nidkjær Embedsmand, der visiterede flittig i sit udstrakte Stift indtil 3 Maaneder før sin Død, der indfaldt 13. Sept. 1681. - Han har udgivet 2 ubetydelige Andagtsskrifter og 2 Ligprædikener. Han ægtede 1. (1628) Bodil Nielsdatter († 1634) og 2. (1634) Lene Thomasdatter († 1697), der havde været i Huset hos Professor, senere Biskop, Jesper Brochmand, der gjorde deres Bryllup.
before December 21, 1602 (aged 0 days)

Birth December 21, 1602
Religious marriageLene ThomasdatterView this family
1634 (aged 31 years)

Occupation
Biskop
1650 (aged 47 years)
Marriage of a childGregers Lauridsen FogKaren Pedersdatter KragelundView this family
August 26, 1666 (aged 63 years)

Birth of a granddaughterLene Gregersdatter Fog
September 6, 1669 (aged 66 years)

Death September 13, 1681 (aged 78 years)
Family with parents
father
himself
Peder Jensen Kragelund
16021681
Birth: December 21, 1602Bergen, Norge
Occupation: Biskop1650Ribe, Danmark
Death: September 13, 1681Ribe, Danmark
Family with Lene Thomasdatter
himself
Peder Jensen Kragelund
16021681
Birth: December 21, 1602Bergen, Norge
Occupation: Biskop1650Ribe, Danmark
Death: September 13, 1681Ribe, Danmark
wife
Religious marriage Religious marriage1634
daughter
Note

Desuden sognepræst til Faarevejle Menighed og Dragsholm Slot. Uddrag fra Bent Wind's slægtsbog:"1631 blev han Magister Philosophiæ, og da D. Eric Monrad Biskop i Ribe ved Døden i 1650, blev han udvalgt til at være Biskop i hans Sted. Wolfius i hans Encomio Regni Daniæ siger, at Kragelund var den første Biskop, som af Kong Frederich I II er bleven kaldet." (Citat fra "(...) en gammel bog om de danske biskopper.")

Media object
Media object
Note: Fra bogen Ribe Bispesæde 948-1948 - Festskrift i Tusindaaret. Samlerens Forlag, København 1948, s. 1…

Fra bogen Ribe Bispesæde 948-1948 - Festskrift i Tusindaaret. Samlerens Forlag, København 1948, s. 174.

Media object