Sensommerferie 2004
hjul.gif (128 bytes)

hjur.gif (129 bytes)

 

Hamburg
151-5121_IMG.JPG (2875 bytes)
tapetenweksel
151-5125_IMG.JPG (2193 bytes)
151-5126_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5128_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5127_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5129_IMG.JPG (2193 bytes)
.
151-5131_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5133_IMG.JPG (2193 bytes) Tumringerstrasse
151-5134_IMG.JPG (2193 bytes)
Degustation
151-5135_IMG.JPG (2193 bytes)
151-5136_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5164_IMG.JPG (2193 bytes)
.
151-5139_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5140_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5147_IMG.JPG (2193 bytes) Lörrach/Basel
151-5156_IMG.JPG (2193 bytes)
151-5167_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5173_IMG.JPG (2193 bytes)
.
151-5174_IMG.JPG (2193 bytes) Turen...
151-5176_IMG.JPG (2193 bytes)
St. Bernhard
151-5186_IMG.JPG (2193 bytes)
151-5191_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5194_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5198_IMG.JPG (2193 bytes)
.
151-5195_IMG.JPG (2193 bytes) Borgio
152-5229_IMG.JPG (2193 bytes)
Huset
152-5232_IMG.JPG (2193 bytes)
152-5233_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5204_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5205_IMG.JPG (2193 bytes)
.
152-5210_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5212_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5234_IMG.JPG (2193 bytes)
.

Udsigten
152-5270_ST_ALL.JPG (5227 bytes)
152-5266_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5225_IMG.JPG (2193 bytes) 151-5199_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5222_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5217_IMG.JPG (2193 bytes)
152-5213_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5214_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5230_IMG.JPG (2193 bytes)
.
Afslapning
152-5219_IMG.JPG (2193 bytes)
152-5269_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5238_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5240_IMG.JPG (2193 bytes)
.
San Remo
152-5241_IMG.JPG (2193 bytes)
152-5244_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5245_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5246_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5247_IMG.JPG (2193 bytes) 152-5248_IMG.JPG (2193 bytes)
152-5256_ST_ALL.JPG (2193 bytes)
.
Genova
.
Verezzi
Finale Ligure
.
Ciao, Italia

 

hjdl.gif (183 bytes)

hjdr.gif (185 bytes)